cgta.cz » Členství » Stanovy

Stanovy

STANOVY občanského sdružení CZECH GOLF TRAVEL ASSOCIATION

založeného dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů a dle těchto stanov:

Článek I.
Název sdružení

 1. Název: CZECH GOLF TRAVEL ASSOCIATION
 2. Sdružení může užívat zkratku názvu: CGTA.
 3. V dalším textu se uvádí jen „sdružení“.
 4. Název sdružení je registrován jako ochranná známka.

Článek II.
Sídlo sdružení

Sídlem sdružení je: Tržiště 1, 110 00 Praha 1

Článek III.
Právní forma, vznik a doba trvání

 1. Sdružení je založeno jako občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Sdružení je právnickou osobou se samostatnou právní subjektivitou. Do postavení a činnosti sdružení mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona. Členy sdružení mohou být fyzické i právnické osoby, a to osoby s pobytem, popř. sídlem v České republice.
 2. Sdružení vzniklo registrací u ministerstva vnitra České republiky.
 3. Sdružení je zakládáno na dobu neurčitou a může zaniknout postupem dle zákona a těchto stanov.

Článek IV.
Cíl činnosti

 1. Cílem sdružení je prostřednictvím činnosti orgánů sdružení a koordinací aktivit členů sdružení a dalších subjektů realizovat tyto záměry:
  1. Vytváření databází o golfu a golfovém turismu všeobecně a o všech subjektech zabývajících se podnikáním v oblasti golfu uvnitř i vně tohoto sdružení.
  2. Rozšiřování informací o golfovém turismu v České republice s využitím všech druhů médií.
  3. Podpora podnikatelských aktivit členů sdružení v širokém mezinárodním měřítku, včetně marketingu, vytváření mezinárodních i vnitrostátních kontaktů, a to prostřednictvím jednotlivých projektů.
  4. Pořádání konferencí, výstav, seminářů a dalších akcí podporujících obchodní a společenské kontakty a rozšiřování informací.
  5. Vytváření specifického image sdružení, jeho členů, včetně systému certifikace, tj. zavedení hodnocení jednotlivých zájemců o členství.
  6. Zastupování členů sdružení v mezinárodní asociaci golfového turismu INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GOLF TOUR OPERATORS (IAGTO) www.iagto.com se sídlem v Londýně, které je členem.
 2. Sdružení je otevřené pro všechny subjekty se zájmem o podnikání v oblasti golfu a golfového turismu, bez ohledu na konkrétní předmět činnosti jednotlivého zájemce o členství.
 3. V souladu s ustanovením § 1 odst. 3 písm. b) zák. č. 83/1990 Sb. není sdružení založeno k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu povolání. Veškerá činnost sdružení a veškeré příjmy jsou zaměřeny na pokrytí nákladů a výdajů spojených s plněním výše uvedených cílů sdružení a nikoliv za účelem výdělku pro sdružení nebo jeho členy.
 4. Sdružení podporuje nejen subjekty specializované na golfový turismus, ale i další golfové podnikatele, včetně vlastníků a provozovatelů golfových hřišť a dalších golfových zařízení. 

Článek V.
Orgány

 1. Orgány sdružení jsou:
  1. valná hromada
  2. výkonný výbor
  3. předseda sdružení
  4. dozorčí rada
 2. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada. Valnou hromadu tvoří všichni řádní členové sdružení. Každý řádný člen sdružení má na valné hromadě jeden hlas.
  1. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
   a) rozhodovat o změně stanov,
   b) schvalovat plán činnosti, rozpočet, roční účetní závěrku,
   c) volit a odvolávat členy dozorčí rady a výkonného výboru,
   d) rozhodovat o rozpuštění sdružení nebo o jeho sloučení s jiným sdružením,
   e) rozhodovat o výši vstupního a ročního poplatku.
  2. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny z celkového počtu členů sdružení. Nebude-li na řádně svolané valné hromadě přítomno toto potřebné množství členů sdružení, bude do 15 minut svolána nová valná hromada, která bude usnášeníschopná za účasti přítomných členů sdružení. K přijetí rozhodnutí valné hromady je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů sdružení. K rozhodnutím valné hromady rozhodovat o rozpuštění sdružení nebo o jejím sloučení s jiným sdružením je však třeba více než 75% z celkového počtu všech hlasů členů sdružení. Hlasuje se veřejně aklamací, nebo elektronickou formou - e-mailem, nerozhodne-li valná hromada jinak.
  3. Za člena - právnickou osobu jedná a hlasuje na valné hromadě statutární orgán nebo jeho zmocněný zástupce na základě plné moci. Za člena - fyzickou osobu jedná a hlasuje tato fyzická osoba, nebo její zmocněný zástupce na základě plné moci. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřené. Plná moc musí být předložena při prezenci, před hlasováním.
  4. Valnou hromadu svolává výkonný výbor písemnou pozvánkou doručenou nejméně 30 kalendářních dnů přede dnem konání valné hromady. Pozvánka musí být doručena do sídla, popř. bydliště člena sdružení dle evidence členů. Valná hromada se koná dle potřeby, nejméně však jednou za rok, vždy nejpozději do konce měsíce března. Na žádost členů s nejméně 25% hlasovacích práv je výkonný výbor povinen svolat valnou hromadu nejpozději do 30 kalendářních dnů od podání žádosti.
  5. Valnou hromadu řídí předseda, popř. člen výkonného výboru. O jednání valné hromady a učiněných rozhodnutích pořídí pověřený člen výkonného výboru zápis. Zápis podepisuje předseda, popř. pověřený člen výkonného výboru. Výkonný výbor archivuje zápisy z valných hromad spolu s prezenčními listinami.
 3. Výkonný výbor tvoří 5 fyzických osob volených valnou hromadou na funkční období 2 let. Za člena výkonného výboru jsou voleni především odborníci z řad golfové turistiky a se zkušenostmi v oboru řízení podnikatelských subjektů. Návrhy na volbu může podávat každý člen sdružení.
  1. Členství ve výkonném výboru zaniká:
   a) uplynutím funkčního období, ale ne dříve než je zvolen nový výkonný výbor,
   b) odvoláním z funkce,
   c) odstoupením z funkce,
   d) úmrtím člena výkonného výboru.
  2. Zanikne - li členství ve výkonném výboru, může výkonný výbor kooptovat nového člena výboru. V jednom funkčním období mohou být takto kooptováni nejvýše dva členové výboru. Funkční období kooptovaného člena skončí uplynutím funkčního období výkonného výboru, který jej kooptoval.
  3. Výkonný výbor řídí činnost sdružení a rozhoduje o všech otázkách, jenž nejsou ve výlučné působnosti valné hromady, dozorčí rady. Výkonný výbor řídí a odpovídá za hospodaření sdružení, vedení předepsané účetní evidence a vede i evidenci členů sdružení, jejich vkladů, plateb a hlasovacích práv. Výkonný výbor připravuje podklady pro rozhodování valné hromady a dozorčí rady. Výkonný výbor rovněž připravuje podklady pro jednotlivé projekty. Manažerské a administrativní práce pro výkonný výbor zajišťuje tajemník sdružení a profesionální aparát. Tajemníka sdružení, jeho ohodnocení a dalšího profesionálního aparátu určuje dle schváleného rozpočtu výkonný výbor.
  4. Výkonný výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny všech jeho členů, tj. za přítomnosti 3 členů. Každý člen výboru má 1 hlas. Výkonný výbor přijímá svoje rozhodnutí nadpoloviční většinou všech hlasů, tj. nejméně 3 hlasy.
  5. Výkonný výbor svolává předseda sdružení, pověřený člen výboru nebo tajemník sdružení. Výkonný výbor zasedá dle potřeby, nejméně jedenkrát za měsíc. O jednání výboru a učiněných rozhodnutích pořizuje pověřený člen výboru zápis. Zápisy výbor archivuje spolu s prezenčními listinami.
  6. Jednání výkonného výboru řídí předseda sdružení nebo pověřený člen výboru.
 4. V čele sdružení je předseda sdružení. Předseda sdružení je volen valnou hromadou na dobu 2letého funkčního období. Ve vnějších vztazích, zejména v mezinárodních, může předseda užívat titul prezident.
  1. Předseda jedná za sdružení a reprezentuje sdružení navenek.
  2. Předseda sdružení nemusí být členem výkonného výboru.
  3. V době nepřítomnosti předsedy sdružení jej zastupuje pověřený člen výkonného výboru.
 5. Dozorčí radu tvoří 3 fyzické osoby volené valnou hromadou na funkční období 2let. Za člena dozorčí rady jsou voleni především statutární zástupci členů sdružení - právnických osob, nebo členové sdružení - fyzické osoby. Členy dozorčí rady volí valná hromada. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím ve výkonném výboru.
  1. Členství v dozorčí radě zaniká shodně jako členství ve výkonném výboru, tj. dle čl. V. bodu 3.1. těchto stanov.
  2. Dozorčí rada kontroluje hospodaření sdružení, účetní závěrku, připravuje zprávy pro valnou hromadu a ověřuje zápisy z jednání valných hromad. O výsledcích svých zjištění je dozorčí rada povinna informovat valnou hromadu.
  3. Zanikne-li členství v dozorčí radě, může dozorčí rada kooptovat nového člena dozorčí rady. V jednom funkčním období mohou být takto kooptováni nejvýše tři členové. Funkční období kooptovaného člena skončí uplynutím funkčního období dozorčí rady, která jej kooptovala.
  4. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu dozorčí rady a pověřuje dalšího člena zastupováním v době nepřítomnosti nebo nedosažitelnosti předsedy. Dozorčí rada je usnášení schopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů, tj. za přítomnosti 2 členů. Každý člen rady má 1 hlas. Dozorčí rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou všech hlasů, tj. nejméně 2 hlasy.
  5. Dozorčí radu svolává její předseda, popř. pověřený zástupce. Dozorčí rada zasedá dle potřeby, nejméně jedenkrát za 6 měsíců. O jednání rady a učiněných rozhodnutích pořizuje pověřený člen rady zápis. Zápisy rada archivuje spolu s prezenčními listinami.
  6. Dozorčí radu řídí její předseda nebo jiný její pověřený člen.
 6. Člen výkonného výboru a dozorčí rady může být ze své funkce odvolán pouze v případě dlouhodobého neplnění základních povinností člena těchto orgánů, popř. též v případě závažného poškození dobrého jména sdružení, způsobení materiální škody sdružení, za protiprávní úkony proti sdružení, popř. pokud se dopustí prokázané trestné činnosti proti sdružení. Výše uvedené platí i v případě, že se člen orgánu tohoto jednání dopustí i proti jednotlivému členu sdružení. Odstoupit může člen orgánu sdružení kdykoliv. Odstoupení musí být učiněno písemně a musí být doručeno do sídla sdružení. 

Článek VI. 
Členství, vstupní úhrady a hlasovací právo

 1. Prvními členy sdružení jsou členové přípravného výboru tvořící první valnou hromadu. Výkonný výbor vede evidenci o členech.
 2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné žádosti výkonný výbor.
 3. Na základě rozhodnutí valné hromady je člen povinen zaplatit vstupní úhradu za poskytování služeb sdružení. Tato vstupní úhrada činí 30.000 CZK (slovy: třicet tisíc korun českých) a je splatná do 10 dnů ode dne přijetí za člena sdružení. Vstupní úhrada se platí ve prospěch účtu sdružení u peněžního ústavu.
 4. Na základě rozhodnutí valné hromady je každý člen povinen zaplatit roční poplatek, který je v daném roce schválen, za poskytování služeb sdružení. Tento poplatek je splatný vždy nejpozději do konce druhého měsíce kalendářního roku. Vstupní úhrada se platí ve prospěch účtu sdružení u peněžního ústavu.
 5. Hlasovací právo člena sdružení na valné hromadě je upraveno v článku V. bod 2. těchto stanov. Hlasovací právo přímých účastníků jednotlivých projektů je stanoveno v článku VIII. těchto stanov.
 6. Členství ve sdružení zaniká:
  a) Písemným oznámením člena o vystoupení ze sdružení.
  b) Vyloučením člena.
  c) Zánikem člena - právnické osoby.
  d) Úmrtím člena - fyzické osoby.
 7. V případě, že člen neplní svoje členské povinnosti, zejména když nezaplatí ve stanovené lhůtě vstupní úhradu, nezaplatí svůj roční členský poplatek, nezaplatí v dohodnutém termínu úhradu za služby, popř. některou splátku této úhrady, nezaplatí jako přímý účastník podnikatelského projektu dohodnutou platbu, popř. podíl na tomto projektu, nebo dopustí-li se zavrženíhodného jednání proti sdružení nebo jinému členu sdružení, může výkonný výbor rozhodnout o pozastavení jeho členství, popř. může navrhnout valné hromadě vyloučení člena ze sdružení. Členství zaniká dnem, kdy valná hromada schválí vyloučení.
 8. V případě zániku členství ve sdružení nevzniká nárok na vrácení již zaplacené vstupní úhrady.
 9. Proti pozastavení členství a vyloučení může dotčený subjekt postupovat též soudní cestou dle zákona č. 83/1990 Sb.

Článek VII.
Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen sdružení má stejné a rovné právo být průběžně informován o všech aktivitách sdružení, propagován a představován sdružením navenek v souladu s předmětem a rozsahem své činnosti nebo podnikání.
 2. Každý člen sdružení má právo účasti na valné hromadě a právo na podíl na likvidačním zůstatku sdružení. Každý člen sdružení má právo hlasování na valné hromadě a právo hlasování v rámci konkrétního projektu dle článku VIII. těchto stanov a právo být volen do orgánů sdružení.
 3. V případě pozastavení členství zanikají všechna práva člena dle odstavců 1. a 2. s výjimkou práva účasti na valné hromadě, bez možnosti hlasování.
 4. Každý člen sdružení má povinnost zaplatit vstupní úhradu a platit další úhrady ve výši a způsobem stanoveným valnou hromadou a smlouvou dle článku VIII. těchto stanov.
 5. Každý člen sdružení je povinen bez zbytečného odkladu oznámit sdružení písemně změny týkající se:
  a) své obchodní firmy,
  b) sídla, popř. bydliště,
  c) předmětu činnosti.
 6. Každý člen sdružení je povinen dodržovat tyto stanovy, další vnitřní směrnice a rozhodnutí orgánů sdružení a smlouvy o konkrétních projektech.

Článek VIII.
Projekty sdružení

 1. V souladu s cílem činnosti a záměry sdružení realizuje sdružení svoji činnost prostřednictvím jednotlivých – konkrétních projektů. Tyto projekty jsou připravovány dle stanov výkonným výborem ve spolupráci s jednotlivými zainteresovanými členy sdružení. Realizaci projektu na základě návrhu výkonného výboru schvaluje dozorčí rada. Prostřednictvím jednotlivých projektů realizuje sdružení cíle své činnosti. Jednotlivým projektem může být např. vytvoření informačních materiálů o golfovém turismu v České republice, natočení filmu, popř. vytvoření jiného mediálního útvaru informujícího o golfu a golfovém turismu v České republice a činnosti sdružení apod.
 2. Konkrétního projektu se účastní zájemci – členové sdružení, a to na základě Smlouvy o přípravě a realizaci projektu. Tato smlouva bude po schválení jednotlivého projektu uzavřena mezi účastníky projektu – členy sdružení jako smlouva inominátní – smlouva o spolupráci dle ust. § 269 odst. 2 obchodního zák., popř. v jiné vhodné právní formě. Konkrétní projekt bude připravován a realizován v rámci sdružení založeného na základě těchto stanov, tj. pod firmou: CZECH GOLF TRAVEL ASSOCIATION. Specifické podmínky projektu budou dohodnuty ve smlouvě, včetně platebních a vkladových povinností účastníků projektu – členů sdružení.
 3. Účast členů sdružení v jednotlivých projektech je dobrovolná a vyplývá se smluvního konsensu. Projekt je vždy vyjádřením společné vůle smluvních účastníků realizovat určitý záměr a splnit veškeré platební povinnosti a další závazky vůči tomuto projektu, to vše v rámci sdružení.
 4. Smlouvu o přípravě a realizaci projektu připravuje za účasti zainteresovaných členů sdružení výkonný výbor.
 5. V rámci jednotlivého projektu má účastník tohoto projektu – člen sdružení specifické rozhodovací právo, a to právo dohodnuté v konkrétní Smlouvě o projektu, tj. 1 hlas na určenou a dohodnutou částku poskytnutou, popř. vloženou, k realizaci tohoto konkrétního projektu. V případě jiného konkrétního přínosu pro projekt ze strany určitého účastníka projektu, může být dohodou všech účastníků projektu jeho hlasovací právo upraveno jinak s vyšší účastí na rozhodování o projektu. 

Článek IX.
Jednání a podepisování

Za sdružení jedná ve všech věcech předseda sdružení. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení a může pověřit i člena výkonného výboru jednáním za sdružení.

Článek X.
Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou dle svého rozpočtu a plánů aktivit a s plnou odpovědností za svoje závazky. Za hospodaření v rámci jednotlivých projektů odpovídají solidárně, popř. dle podmínek stanovených Smlouvou o přípravě a realizaci projektu účastníci tohoto projektu. Hospodaření v rámci jednotlivého schváleného projektu nezavazuje ostatní členy sdružení.
 2. Za hospodaření sdružení, plnění rozpočtu a vedení řádného účetnictví odpovídá výkonný výbor.
 3. Sdružení může mít v pracovním poměru, popř. v jiném právním poměru pracovníky k plnění úkolů sdružení. O uzavření smluv a odměňování těchto osob rozhoduje výkonný výbor.
 4. Valná hromada může přiznat členům výkonného výboru a dozorčí rady za jejich činnost roční odměny, popř. stanovit i zálohy na jejich výplatu.
 5. Sdružení neručí za závazky svých členů a členové neručí za závazky sdružení.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy vstoupily v platnost dnem jejich schválení valnou hromadou, tj. dnem 30. 4. 2009.

V Praze dne 30. dubna 2009.

CZECH GOLF TRAVEL ASSOCIATION (CGTA)